Thay đổi tên

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Đọc về nơi nộp đơn kiện hoặc trường hợp của bạn. Thông tin về thẩm quyền và địa điểm.

Nếu bạn không đủ khả năng nộp đơn hoặc các chi phí khác của toà án, bạn có thể hội đủ điều kiện để được tòa án miễn lệ phí và lệ phí này.

Bất kể lý do gì, bạn có quyền đại diện cho mình, làm luật sư của bạn trong mọi trường hợp ở California.

Làm thế nào để điều hướng các vấn đề với các hệ thống phúc lợi xã hội và công cộng.

Luật pháp và các quy định, thông tin thực tiễn, luật về trường hợp gần đây.

Phần này chỉ cho bạn cách yêu cầu một lệnh của tòa án thay đổi giới tính của bạn, cả trong trường hợp bạn cũng muốn thay đổi tên của mình hoặc khi bạn chỉ muốn thay đổi giới tính của mình.

Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét có lệnh của tòa án nếu bạn dự định thay đổi tên của mình.