Thanh toán bù trừ hình sự

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Đọc về nơi nộp đơn kiện hoặc trường hợp của bạn. Thông tin về thẩm quyền và địa điểm.

Nếu bạn không đủ khả năng nộp đơn hoặc các chi phí khác của toà án, bạn có thể hội đủ điều kiện để được tòa án miễn lệ phí và lệ phí này.

Phục hồi lại các dịch vụ pháp lý cho những người có hồ sơ hình sự.

Bất kể lý do gì, bạn có quyền đại diện cho mình, làm luật sư của bạn trong mọi trường hợp ở California.

Thông tin chung cho Toà Thượng Thẩm Sacramento.

Từ văn phòng bảo vệ công cộng Quận Sacramento.

Hiến pháp; Luật Hành pháp và Hành chính; Quận, Kháng Án, Tòa án tối cao và Quận Liên bang; Pháp luật nhà nước; và Hướng dẫn pháp lý.

Làm thế nào để niêm phong hồ sơ chưa thành niên của bạn trong tòa án.

Gói hướng dẫn này bao gồm: (1) Đơn khởi kiện với hướng dẫn. (2) Án lệnh cho Bỏ cùng với hướng dẫn. (3) Mẫu báo cáo hồ sơ hình sự của California. (4) Thỉnh nguyện và Lệnh xin miễn nhiệm để nộp lên Toà án. (5) Thông tin và mẫu đơn miễn lệ phí.

Hướng dẫn này chỉ đề cập đến việc kết án hình sự có được tại California.

Có thiếu thông tin không chính xác về hồ sơ liên bang của bạn không?

Xóa hồ sơ hình sự của bạn tại Hạt Napa.

Theo Döï Luaät 47, nhöõng toäi phaïm sau ñaõ cam kyù taïi tieåu bang California nhöõng thaønh töïu nhöõng quyeàn lôïi töï nhieân: Töông töï thuoác baûo veä maät ñôn, trieån khai nhoùm treân 95 ñoâla, Haønh baàu treân 95 ñoâla, Forgery ôû möùc 95 ñoâla, Laáy giaáy tôùi $ 95,

Bạn có thể yêu cầu một thông dịch viên miễn phí đi cùng bạn tại tòa án. Một thông dịch viên tòa án dịch bằng lời nói (được gọi là phiên dịch tiếng Pháp) mọi thứ mà thẩm phán và những người khác nói từ tiếng Anh sang ngôn ngữ chính của bạn, và tất cả những gì bạn nói lại bằng tiếng Anh. Ngay cả khi bạn nói tiếng Anh đủ tốt cho cuộc sống hàng ngày, các tình huống và ngôn ngữ tại tòa án có thể rất khó khăn. Một thông dịch viên có thể giúp đảm bảo rằng bạn hiểu và có thể giao tiếp tốt nhất có thể. Tài nguyên này có câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về thông dịch viên tòa án, bao gồm cả cách yêu cầu.