Quyền giáo dục

Many local laws and courts have been affected by COVID-19. Please use the search for legal help tool to find a legal aid organization or self help center near you for accurate information and more support.

Most Frequently Viewed Resources

Đọc về nơi nộp đơn kiện hoặc trường hợp của bạn. Thông tin về thẩm quyền và địa điểm.

Nếu bạn không đủ khả năng nộp đơn hoặc các chi phí khác của toà án, bạn có thể hội đủ điều kiện để được tòa án miễn lệ phí và lệ phí này.

Tài liệu này giải thích các quyền của nhà trường mà con bạn có sau khi thảm họa xảy ra.

Những phán quyết quan trọng, nguồn lực và thông tin về Chăm sóc Bệnh Tiểu đường ở các Trường học ở California.

Hiến pháp; Luật Hành pháp và Hành chính; Quận, Kháng Án, Tòa án tối cao và Quận Liên bang; Pháp luật nhà nước; và Hướng dẫn pháp lý.

Bất kể lý do gì, bạn có quyền đại diện cho mình, làm luật sư của bạn trong mọi trường hợp ở California.

Duyệt qua các ấn phẩm của tổ chức vận động cho người tàn tật toàn bang, bao gồm nhiều lĩnh vực của luật pháp.

Bạn có thể yêu cầu một thông dịch viên miễn phí đi cùng bạn tại tòa án. Một thông dịch viên tòa án dịch bằng lời nói (được gọi là phiên dịch tiếng Pháp) mọi thứ mà thẩm phán và những người khác nói từ tiếng Anh sang ngôn ngữ chính của bạn, và tất cả những gì bạn nói lại bằng tiếng Anh. Ngay cả khi bạn nói tiếng Anh đủ tốt cho cuộc sống hàng ngày, các tình huống và ngôn ngữ tại tòa án có thể rất khó khăn. Một thông dịch viên có thể giúp đảm bảo rằng bạn hiểu và có thể giao tiếp tốt nhất có thể. Tài nguyên này có câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về thông dịch viên tòa án, bao gồm cả cách yêu cầu.

Hướng dẫn thông tin và tư vấn cho bạn bè và người chăm sóc.

Thông tin này mô tả quá trình xác định nhu cầu giáo dục đặc biệt và các dịch vụ và hỗ trợ nhà trường có thể cung cấp nếu con của bạn được tìm thấy có đủ điều kiện nhận được chúng.

Top 1 sự kiện, quyền và chính sách, tự vận động, vận động đồng đẳng, các hoạt động, Ngôn ngữ thứ nhất của Người, và tài nguyên.

Alphabetical Listing of Resources

Giới thiệu, đánh giá, hội đủ điều kiện, Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP), xếp lớp và đánh giá hàng năm.

Bộ công cụ này cung cấp một lộ trình cho các sinh viên hiện đang theo học và tiềm năng ở California để phát triển kế hoạch giáo dục và nghề nghiệp của họ và điều hướng bối cảnh giáo dục với một hồ sơ tội phạm.

Caùc chöông trình giaùo duïc ñaëc bieät taïi California ñöôïc ñieàu chænh theo moät soá luaät leä cuûa tieåu bang vaø lieân bang Theo các luật này, khu học chánh phải cung cấp cho mỗi học sinh khuyết tật một nền giáo dục công lập miễn phí và thích hợp (FAPE)

Các quyền của bạn đối với chỗ ở hợp lý theo luật pháp.

Các quy định pháp luật có liên quan trong luật của nhà nước.

Các chương trình liên bang, tiểu bang và địa phương có sẵn để giúp quý vị nuôi dạy trẻ khuyết tật.

Các biện pháp bảo vệ theo thủ tục cho cha mẹ theo luật tiểu bang / liên bang.

Clearinghouse cung cấp nhiều tài nguyên được lựa chọn để giúp cha mẹ nuôi, nhân viên chăm sóc trẻ em, nhân viên phúc lợi trẻ em, các nhà giáo dục, CASA và các chuyên gia khác cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ hiệu quả cho trẻ khuyết tật trong chăm sóc nuôi dưỡng.

Trách nhiệm của người khiếu nại, cơ quan địa phương và Bộ Giáo dục California là gì?