Bồi thường lao động

Most Frequently Viewed Resources

Đọc về nơi nộp đơn kiện hoặc trường hợp của bạn. Thông tin về thẩm quyền và địa điểm.

Nếu bạn không đủ khả năng nộp đơn hoặc các chi phí khác của toà án, bạn có thể hội đủ điều kiện để được tòa án miễn lệ phí và lệ phí này.

Hiến pháp; Luật Hành pháp và Hành chính; Quận, Kháng Án, Tòa án tối cao và Quận Liên bang; Pháp luật nhà nước; và Hướng dẫn pháp lý.

ADR thường không chính thức, ít tốn kém, và ít tốn thời gian hơn so với dùng thử.

Bất kể lý do gì, bạn có quyền đại diện cho mình, làm luật sư của bạn trong mọi trường hợp ở California.

Bạn có quyền làm công nhân như thế nào? Kinh tế ngầm là gì? Báo cáo một chủ nhân không tốt.

Cách chương trình bảo hiểm tạm thời tàn tật (TD) hoạt động như thế nào.

Alphabetical Listing of Resources

Đạo luật Bồi thường Nhân viên Liên bang (FECA).

Giới thiệu về AME, QME, và quá trình đánh giá của ban hội thẩm.

Nếu hãng sở của bạn sử dụng hành vi cực đoan và thái quá.

Bạn có các quyền được luật pháp bang bảo vệ.

Một số ví dụ về gian lận là gì? Làm thế nào tôi có thể đưa ra một tuyên bố gian lận chống lại chủ của tôi?

Nộp hồ sơ cho trường hợp của bạn để được xem xét lại và xem quyết định.

Bạn có thể yêu cầu một thông dịch viên miễn phí đi cùng bạn tại tòa án. Một thông dịch viên tòa án dịch bằng lời nói (được gọi là phiên dịch tiếng Pháp) mọi thứ mà thẩm phán và những người khác nói từ tiếng Anh sang ngôn ngữ chính của bạn, và tất cả những gì bạn nói lại bằng tiếng Anh. Ngay cả khi bạn nói tiếng Anh đủ tốt cho cuộc sống hàng ngày, các tình huống và ngôn ngữ tại tòa án có thể rất khó khăn. Một thông dịch viên có thể giúp đảm bảo rằng bạn hiểu và có thể giao tiếp tốt nhất có thể. Tài nguyên này có câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về thông dịch viên tòa án, bao gồm cả cách yêu cầu.

Nơi nào đến văn phòng của họ để được trợ giúp.

Một công đoàn có nghĩa vụ đại diện công bằng cho tất cả những người lao động mà nó đại diện. Nghĩa vụ này đòi hỏi công đoàn phải hành động một cách công bằng, công bằng và không có ác ý hoặc phân biệt đối xử khi theo đuổi khiếu nại của người lao động hoặc khi đàm phán hợp đồng mới với chủ nhân.

Chương trình trợ cấp tàn tật vĩnh viễn (PD) có hiệu quả như thế nào.

Các hình thức và tài liệu được sử dụng trong quá trình xem xét.

Với một vài trường hợp ngoại lệ, công nhân không có giấy tờ được hưởng tất cả các quyền hợp pháp và các biện pháp khắc phục được cung cấp bởi cả luật liên bang và California.

Khi có chiến đấu giữa nhân viên và người giám sát hoặc giữa hai nhân viên.

Luật California bao gồm khuyết tật do căng thẳng.

Thực hiện theo các bước sau để yêu cầu bồi thường hợp lý của bạn.

Quyền được hỗ trợ tài chính cho các thương tích liên quan đến công việc.

Trách nhiệm của nhà tuyển dụng và các loại phúc lợi khác nhau

Yêu cầu và luật pháp nếu họ không có bảo hiểm bất hợp pháp.