Viện Quốc tế Vịnh (Văn phòng Thành phố Redwood)

Địa chỉ nhà

2600 Middlefield Rd
Redwood City, CA 94063
Hoa Kỳ

(650) 780 - 7530
Các khu vực phục vụ
Hạt Santa Clara
Hạt San Mateo
Chúng ta là ai
Học viện quốc tế vùng Vịnh cung cấp các dịch vụ pháp lý nhập cư, giáo dục và các cơ hội tham gia công dân chất lượng cao cho người nhập cư, người t ref nạn và gia đình của họ khi họ tham gia và đóng góp cho cộng đồng. Các dịch vụ pháp lý bao gồm các đơn xin cấp thị thực gia đình, giúp đỡ những người thường trú hợp pháp được công dân, VAWA, U Visas cho nạn nhân di dân về bạo lực gia đình và các tội phạm bạo lực khác, Hành động trì hoãn đến trẻ em, Tình trạng Bảo vệ Tạm thời và các dịch vụ khác.
Phí danh nghĩa được tính.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích