Viện Quốc tế Vịnh (Văn phòng Napa)

Địa chỉ nhà

1785 3rd Street
Napa, CA 94559
Hoa Kỳ

707-266-1568 ext. 401
Các khu vực phục vụ
Hạt Napa
Chúng ta là ai
Học viện Quốc tế Vịnh, được thành lập năm 1918, cung cấp các dịch vụ pháp lý nhập cư có chất lượng và có chi phí thấp cho các gia đình nhập cư và t ref nạn. Chúng tôi là cơ quan được Ủy ban về Kháng nghị Nhập cư (BIA) công nhận với một nhân viên gồm 30 nhân viên bao gồm các luật sư nhập cư và đại diện được công nhận của BIA.
Phí danh nghĩa được tính.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích