Viện Quốc tế Vịnh (Văn phòng Antioch)

Địa chỉ nhà

121 Sand Creek Road, Suite B , CA 94513
Suite 202
Brentwood, CA 94513
Hoa Kỳ

925-237-8581 ext. 11
Các khu vực phục vụ
Quận Contra Costa
Chúng ta là ai
Viện Quốc tế Vịnh (IIBA) chào đón, giáo dục và phục vụ người nhập cư, người t ref nạn và gia đình họ khi họ tham gia và đóng góp cho cộng đồng. Với sáu văn phòng trên toàn vùng Vịnh có cung cấp dịch vụ nhập cư hợp pháp và các dịch vụ khác, và thông qua các nỗ lực hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ địa phương và khu vực, IIBA có hiệu quả phục vụ người nhập cư và gia đình họ. Chúng tôi cung cấp cho người di dân thông tin và hỗ trợ họ cần để hiểu và thực hiện quyền và trách nhiệm của họ. Vì các dịch vụ của IIBA, nhiều gia đình nhập cư có được trạng thái nhập cư ổn định ở Hoa Kỳ.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích