Viện Quốc tế Vịnh (Oakland Office)

Địa chỉ nhà

476 3rd Street Oakland, CA
Oakland, CA 94607
Hoa Kỳ

510-451-2846
Các khu vực phục vụ
Hạt Alameda
Quận Contra Costa
Chúng ta là ai
Học viện Quốc tế Vịnh, được thành lập năm 1918 với các văn phòng tại 4 quận thuộc Khu vực Vịnh San Francisco, giúp các gia đình được tách ra để thống nhất thông qua các đơn xin cấp thị thực gia đình, được công dân và truy cập vào nhiều dịch vụ khác nhau.
Phí danh nghĩa được tính.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích