Trung tâm Tự Phục vụ Trung tâm Quận Monterey - Salinas

How to Receive Services (Intake)
In Salinas on Monday, Wednesday, Thursday and Friday, 8:00 AM to 4:00 PM, and the 1st and 3rd Tuesday of each month 8:00 AM to 1:00 PM
Địa chỉ nhà

118 West Gabilan Street
Salinas, CA 93901
Hoa Kỳ

(831) 647-5800 ext. 3005
Các khu vực phục vụ
Quận Monterey
Thông tin được đánh giá
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích