Trung tâm Tự Phục vụ Tòa án Tối cao Quận Monterey

How to Receive Services (Intake)
Visit the Self-Help Center office in Monterey Monday, Wednesday, Thursday and Friday, 8:00 am to 4:00 pm, and Tuesday 8:00 AM to 1:00 PM

Appointments can be made online at the link below
Địa chỉ nhà

1200 Aguajito Road
Monterey Courthouse First Floor
Monterey, CA 93940
Hoa Kỳ

(831) 647-5800 ext. 3005
Các khu vực phục vụ
Quận Monterey
Chúng ta là ai
Trung tâm Tự giúp đỡ cung cấp thông tin và giải thích các lựa chọn mà không đưa ra lời khuyên pháp lý hoặc đại diện cho bất kỳ bên nào.
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích