Trung tâm Tư pháp Tiền lương

Địa chỉ nhà

3250 Wilshire Blvd
Suite 1010
Los Angeles, CA 90010
Hoa Kỳ

(213) 273 - 8400
Chúng ta là ai

WJC giúp các công nhân có thu nhập thấp thu hồi tiền lương chưa trả và chống trộm tiền lương thông qua một loạt các chương trình liên quan. Các dịch vụ trực tiếp của WJC bao gồm đại diện cho các cá nhân trong các khiếu nại dân sự đối với tiền lương chưa thanh toán, thi hành bản án tiền lương chưa thanh toán và kiện tụng thương mại để thu hồi các phán quyết về tiền lương (ví dụ các yêu cầu chuyển tiền giả mạo và các yêu cầu bồi thường theo Luật Doanh nghiệp California § § 316, và 2009, et seq.).

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích