Trung tâm tự giúp đỡ về luật gia đình Oxnard

Địa chỉ nhà

4353 E. Vineyard Avenue
Juvenile Courthouse, Room 206
Oxnard, CA 93036
Hoa Kỳ

(805) 289-8733
Các khu vực phục vụ
Quận Ventura
Chúng ta là ai
Luật Gia đình đề cập đến việc giải thể (li hôn), ly thân pháp lý, các vụ tranh chấp thăm viếng, chăm sóc trẻ em và vợ chồng, phân chia tài sản và nợ và các lệnh cấm. Trung tâm Tự Giúp Đỡ Pháp Chế Gia Đình có nhân viên Điều Giải Luật Gia Đình, luật sư, nhân viên hành chánh và tình nguyện viên. Bạn có thể nhận được trợ giúp trong việc lựa chọn và hoàn thiện các mẫu đơn phù hợp với thông tin liên quan đến tình trạng trường hợp của bạn và thông tin pháp lý chung về tất cả các khía cạnh của luật và thủ tục về gia đình. Bạn cũng có thể sử dụng một trong các máy tính có sẵn để chạy tính toán hỗ trợ nuôi con được gọi là "Dissomaster".
Nhân viên không thể đại diện cho bạn và cuộc họp của bạn với nhân viên tại Trung tâm không phải là bí mật. Bạn sẽ được trợ giúp trên cơ sở "người đến trước được phục vụ trước". Dịch vụ được giới hạn trong 40 người đầu tiên mỗi ngày. Vì những người phiên dịch tiếng Tây Ban Nha không thể đảm bảo, những người cần một thông dịch viên nên cung cấp cho chính họ cũng như người có thể giúp họ hoàn thành các mẫu đơn bằng tiếng Anh.
Thông tin được đánh giá
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích