Trung tâm Truy cập Pháp lý Solano (SLAC) và Điều Giải Viên Luật Gia Đình

Địa chỉ nhà

600 Union Avenue
Hall of Justice, 2nd Floor
Fairfield, CA 94533
Hoa Kỳ

Các khu vực phục vụ
Hạt Solano
Chúng ta là ai
Trung tâm Truy cập Pháp lý Solano (SLAC) và Điều Giải Viên Luật Gia Đình giúp những người không có luật sư trong các trường hợp luật gia đình của họ.
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích