Trung Tâm Truy Cập Pháp Lý của Mendocino County và Trợ Giúp Luật Pháp Gia Đình

Địa chỉ nhà

100 N State Street
Room 304
Ukiah, CA 95482
Hoa Kỳ

(707) 468-2020
Các khu vực phục vụ
Hạt Mendocino
Chúng ta là ai

Trung tâm cung cấp hỗ trợ pháp lý và thông tin pháp lý cho đương sự tự đương nhiên. Trung tâm giúp đỡ các cá nhân chuẩn bị các hình thức pháp lý riêng của họ và hiểu các thủ tục của tòa án.

Điều Giải Viên Luật Gia Đình có sẵn để giúp cha mẹ và tất cả các bên khác có thắc mắc về các vấn đề về luật gia đình, bao gồm hỗ trợ nuôi con, hỗ trợ người phối ngẫu, bảo hiểm sức khoẻ và nguồn lực của cộng đồng để giúp đỡ gia đình

Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích