Trung tâm trợ giúp tự vệ quận Merced

Địa chỉ nhà

2260 N Street
Room 1400
Merced, CA 95340
Hoa Kỳ

(209) 725 - 4168
Các khu vực phục vụ
Quận Merced
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích