Trung tâm Tài nguyên Tự giúp Pasadena và Điều hướng viên Luật Gia đình

Địa chỉ nhà

300 E. Walnut St
Room 300
Pasadena, CA 91101
Hoa Kỳ

(626) 396-3300
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai
Tất cả các tòa án ở California có một trung tâm tự giúp có thể cung cấp trợ giúp pháp lý miễn phí cho những người không có luật sư.
Luật sư của trung tâm tự giúp đỡ không phải là luật sư của bạn. Người đó làm việc cho tòa án và là luật sư có thể giúp những người không có luật sư riêng của họ.
Bạn không có đặc quyền luật sư-khách hàng với nhân viên trung tâm tự giúp đỡ. Những gì bạn nói với nhân viên hay luật sư KHÔNG phải là bí mật.
Cả hai bên đều có thể nhận được sự giúp đỡ từ trung tâm tự giúp đỡ.
Các dịch vụ trung tâm tự giúp đỡ được cung cấp miễn phí. Bất cứ ai không có luật sư riêng của họ đều có thể nhận được sự trợ giúp từ trung tâm tự giúp đỡ. Nó không quan trọng bạn kiếm được bao nhiêu tiền.
Phòng khám Bảo quản một thứ sáu một tháng tại Thư viện Khu vực Lancaster, 601 West Lancaster Blvd.
Văn phòng Điều Giải Viên Luật Gia Đình giúp đỡ những người tự đại diện có hỗ trợ nuôi con, hỗ trợ người phối ngẫu và các vấn đề về bảo hiểm sức khoẻ. Nhân viên cung cấp thông tin pháp lý và giáo dục để giúp các bên hoàn thành thủ tục giấy tờ và đại diện cho mình trong các trường hợp của họ. Nhân viên không đưa ra lời khuyên pháp lý cũng không đại diện cho một bên trong một vụ kiện hoặc tại một buổi điều trần. Không có bí mật hoặc mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng được tạo ra giữa văn phòng và một bữa tiệc.
Văn phòng Điều Giải Viên Luật Gia Đình cung cấp những hỗ trợ sau:
Cung cấp thông tin và hỗ trợ hoàn thành thủ tục giấy tờ cho các bên đại diện cho mình:
Thiết lập, sửa đổi hoặc chấm dứt lệnh cấp dưỡng con cái
Thiết lập, sửa đổi hoặc chấm dứt hỗ trợ phối ngẫu
Thành lập, sửa đổi hoặc chấm dứt trật tự bảo hiểm y tế
Xác định khoản nợ
Thiết lập kế hoạch trả nợ
Tìm kiếm hoàn phí cho các khoản thanh toán vượt mức
Quấy hoặc thay đổi lệnh chuyển tiền lương
Cung cấp thông tin và chuẩn bị dự thảo các tính toán của các khoản hỗ trợ dựa trên nguyên tắc hướng dẫn
Cung cấp giới thiệu tới Sở Dịch Vụ Nuôi Nhi Quận Santa Ana, Dịch Vụ Gia Đình và các cơ quan cộng đồng khác
Giáo dục và giúp các bên chuẩn bị các điều khoản cho các bên thỏa thuận hỗ trợ nuôi con, hỗ trợ người phối ngẫu hoặc bảo hiểm sức khoẻ
Giáo dục và giúp các bên chuẩn bị các câu trả lời cho các khiếu nại của Sở Dịch vụ Nuôi con Quận Los Angeles
Giáo dục và hỗ trợ các bên chuẩn bị các đề nghị chuyển sang một bên trong các vụ việc liên quan đến Sở Dịch vụ Nuôi con Trẻ ở Los Angeles
Giáo dục và hỗ trợ các bên chuẩn bị đơn đặt hàng sau khi được phân công điều trần và tiền lương mà trong đó trợ cấp nuôi con, hỗ trợ người phối ngẫu hoặc bảo hiểm sức khoẻ là vấn đề trong các trường hợp luật gia đình
Mediates hỗ trợ trẻ em, hỗ trợ người phối ngẫu và các vấn đề bảo hiểm y tế giữa các bên
Thông tin được đánh giá
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích