Trung tâm Tài nguyên Nhập cư San Gabriel Valley

How to Receive Services (Intake)
Fill out appointment request form https://ircsgv.org/services
*Appointment only
Địa chỉ nhà

303 W. Colorado Blvd
Monrovia, CA 91016
Hoa Kỳ

(626) 509-9472
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai
Trung tâm Tài nguyên Di cư của Thung lũng San Gabriel (IRCSGV) tồn tại để hỗ trợ dân nhập cư tại Thung lũng San Gabriel bằng cách cung cấp các dịch vụ pháp lý nhập cư có chất lượng với chi phí thấp và các dịch vụ chuyển tiếp xem xét nhu cầu của cả người.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích