Trung tâm Tài nguyên Joshua Tree

Địa chỉ nhà

6527 White Feather Road
Joshua Tree, CA 92252
Hoa Kỳ

Family Law/Civil (760) 974-3047 Criminal/Traffic (760) 974-3048
Các khu vực phục vụ
Hạt San Bernardino
Chúng ta là ai
Nhân viên của Trung tâm Nguồn lực của luật sư, trợ lý song phương và trợ lý tự giúp đỡ có thể xem lại tài liệu của bạn và trả lời các câu hỏi của bạn. Họ không điền các mẫu đơn cho bạn. Bạn là luật sư riêng của bạn.
Nhiệm vụ của Trung tâm Nguồn lực là giúp bạn có ngày tốt nhất có thể có mặt tại tòa. Nhân viên Trung tâm Tài nguyên không đại diện cho bất kỳ người nào. Không có mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng với nhân viên của chúng tôi. Trung tâm Tài nguyên cung cấp thông tin trung lập cho cả hai phía của vụ án. Trung tâm Tài nguyên không thể đại diện cho bạn tại tòa án.
Tất cả các dịch vụ được cung cấp miễn phí, trên cơ sở người đến trước, được phục vụ trước tiên. Yêu cầu duy nhất của Trung tâm Nguồn lực cho việc cung cấp dịch vụ là bạn không có luật sư. Do nhu cầu rất lớn cho các dịch vụ của chúng tôi, nên ghé thăm Trung tâm Tài nguyên ít nhất một giờ trước khi đóng cửa nếu bạn muốn nhân viên của bạn xem xét các hình thức pháp lý của bạn.
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Ngôn ngữ nói
English
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích