Trung tâm Tài nguyên Barstow

How to Receive Services (Intake)
The Resource Center provides services in person on a first-come, first-served basis. Services provided and office hours vary by location. Due to the heavy demand for our services, it is advisable to visit our resource center locations as early as possible if you wish to have your forms reviewed by our staff. Forms are not reviewed by phone and are not reviewed by email submission.

Contacting the Self Help Resource Center by Phone: You may also call us for general information, however we do not review forms over the phone. Our phone hours are Monday – Thursday from 12:00pm to 3:00pm.

(909) 269-8826 Family Law & Guardianship questions
(909) 708-8606 Small Claims & Landlord/Tenant questions
Địa chỉ nhà

235 E Mountain View Street
1st Floor, Room 109
Barstow, CA 92311
Hoa Kỳ

(909) 708 - 8606
Các khu vực phục vụ
Hạt San Bernardino
Chúng ta là ai
Nhân viên của Trung tâm Nguồn lực của luật sư, trợ lý song phương và trợ lý tự giúp đỡ có thể xem lại tài liệu của bạn và trả lời các câu hỏi của bạn. Họ không điền các mẫu đơn cho bạn. Bạn là luật sư riêng của bạn.
Nhiệm vụ của Trung tâm Nguồn lực là giúp bạn có ngày tốt nhất có thể có mặt tại tòa. Nhân viên Trung tâm Tài nguyên không đại diện cho bất kỳ người nào. Không có mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng với nhân viên của chúng tôi. Trung tâm Tài nguyên cung cấp thông tin trung lập cho cả hai phía của vụ án. Trung tâm Tài nguyên không thể đại diện cho bạn tại tòa án.
Tất cả các dịch vụ được cung cấp miễn phí, trên cơ sở người đến trước, được phục vụ trước tiên. Yêu cầu duy nhất của Trung tâm Nguồn lực cho việc cung cấp dịch vụ là bạn không có luật sư. Do nhu cầu rất lớn cho các dịch vụ của chúng tôi, nên ghé thăm Trung tâm Tài nguyên ít nhất một giờ trước khi đóng cửa nếu bạn muốn nhân viên của bạn xem xét các hình thức pháp lý của bạn.
Thông tin được đánh giá
Vấn đề pháp lý
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích