Trung tâm luật pháp về người di dân về người di dân

Địa chỉ nhà

634 S Spring Street
10th Floor
Los Angeles, CA 90014
Hoa Kỳ

(213) 634 - 0999
Các khu vực phục vụ
Hạt San Bernardino
Quận Kern
Quận Los Angeles
Quận Ventura
Quận Santa Barbara
Quận Riverside
Chúng ta là ai
Trung tâm Pháp luật về Người Di dân Nhập cư thúc đẩy công lý xã hội cho các cộng đồng nhập cư và người tị nạn ở khu vực miền Nam California bị phá sản và các cộng đồng tị nạn nhất miền nam California thông qua các dịch vụ pháp lý, trợ cấp cộng đồng, và vận động cho người lớn và trẻ em trong gia đình của họ. Mục tiêu của Trung tâm Pháp lý Bảo vệ Di dân là bảo vệ gia đình và cộng đồng bằng cách trao quyền cho các cá nhân biết quyền của họ trong hệ thống nhập cư, cung cấp quyền tiếp cận đại diện pháp lý và ủng hộ thay đổi xã hội.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích