Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng San Bernardino, Inc.

How to Receive Services (Intake)
This location is not offering drop in assistance at this time. To get legal help or services, please call (909) 885-1992.
Địa chỉ nhà

788 N Arrowhead Ave
San Bernardino, CA 92401
Hoa Kỳ

(909) 885 - 1992
Các khu vực phục vụ
Hạt San Bernardino
Quận Riverside
Chúng ta là ai
Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng San Bernardino, Inc. là một tổ chức phi lợi nhuận, được BIA công nhận cung cấp các dịch vụ di trú ở các quận Riverside và San Bernardino.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích