Trung tâm de Ayuda pháp lý cho người nhập cư (CALI)

How to Receive Services (Intake)
CALI provides legal services for a small fee. Payment plans are available. Please call (650) 938-4041 for an appointment.
Địa chỉ nhà

1125 Benton St
Santa Clara, CA 95050
Hoa Kỳ

(650) 938 - 4041
Các khu vực phục vụ
Hạt Napa
Hạt Alameda
Quận Merced
Hạt Solano
Hạt Sacramento
Hạt Marin
Quận Contra Costa
Quận San Francisco
Hạt Santa Clara
Quận Yolo
Quận Monterey
Quận Santa Cruz
Hạt San Mateo
Chúng ta là ai
Centro de Ayuda Legal para Inmigrantes (CALI) là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý nhập cư cho cộng đồng có thu nhập thấp.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Tagalog / Pilipino
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích