Trung tâm Đào tạo Việc làm - Chương trình Nhập cư và Quốc tịch

Địa chỉ nhà

701 Vine St
#115
San Jose, CA 95110
Hoa Kỳ

(408) 534 - 5451
Chúng ta là ai

Chương trình Nhập cư và Quốc tịch CET cung cấp các dịch vụ pháp lý nhập cư có chất lượng thấp cho cộng đồng, bao gồm nhập cư gia đình, nhập quốc tịch, gia hạn thẻ xanh, hành động trì hoãn cho trẻ đến (DACA) và các khoản trợ cấp nhân đạo khác. Chúng tôi cũng cung cấp một lớp học nhập tịch và dạy kèm cho những người xin đăng ký nhập quốc tịch.

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích