Tröôøng Toøa Thaønh Phoá Quaän Napa

Địa chỉ nhà

825 Brown Street
Second Floor
Napa, CA 94559
Hoa Kỳ

(707) 299-1137
Các khu vực phục vụ
Hạt Napa
Chúng ta là ai

Napa Self-Help được kết hợp với Văn Phòng Điều Giải Viên Luật Gia Đình để hỗ trợ hoàn tất các mẫu đơn liên quan đến các quyết định về Phán quyết, Phụ hệ, Quyền nuôi con và Thăm viếng, Child & Spousal Support, và các vấn đề khác theo thời gian. Nhân viên có mặt hàng ngày để trả lời các câu hỏi liên quan đến thủ tục, xác định các quy trình thích hợp, giúp bạn chuẩn bị và phân phát các mẫu đơn tòa án, và giúp bạn hướng dẫn bạn qua quá trình pháp lý. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng các dịch vụ được giới hạn trong các thông tin thủ tục.

Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Chương Trình Tòa Án
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích