SEACM, Bộ Tị nạn và Di dân

How to Receive Services (Intake)
To get legal help or services, please call (530) 241-5802 or email this organization at seacm@snowcrest.net
Địa chỉ nhà

2315 Placer St
Redding, CA 96001
Hoa Kỳ

(530) 241 - 5802
Các khu vực phục vụ
Humboldt County
Chúng ta là ai
SEACM cung cấp cho người di dân những hỗ trợ về đơn và giúp làm sáng tỏ bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào với quá trình nhập cư khó khăn và phức tạp.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích