Sacramento Small Advisory Clinic

How to Receive Services (Intake)
To get legal help or services please go to room 320 located on the third floor in the Carol Miller Justice Center. This location is open from Monday through Friday from 8:00 a.m. to 12:00 p.m. and 1:00 p.m. to 4:00 p.m. You may also call 916-875-7846.
Địa chỉ nhà

301 Bicentennial Circle
Carol Miller Justice Center, Third Floor
Sacramento, CA 95826
Hoa Kỳ

916-875-7846
Các khu vực phục vụ
Hạt Sacramento
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Vấn đề pháp lý
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích