Quyền Người Khuyết tật California - Văn phòng Các Quyền của Bệnh nhân California

How to Receive Services (Intake)
If you have a legal question call 800-776-5746 or complete an online form.
Địa chỉ nhà

1831 K Street
Sacramento, CA 95811
Hoa Kỳ

(800) 776-5746
Chúng ta là ai

Văn phòng Quyền của Bệnh nhân California (COPR) là một đơn vị thuộc tổ chức Disability Rights California. COPR được ký hợp đồng thông qua Bộ Các Bệnh Viện Tiểu Bang. COPR có các nhiệm vụ được quy định theo luật định bao gồm:

  • Đảm bảo rằng các luật về sức khoẻ tâm thần, các quy định và chính sách về quyền của người nhận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần được quan sát và bảo vệ tại các bệnh viện công và các cơ sở chăm sóc sức khoẻ và chăm sóc cộng đồng được cấp phép.
  • Cung cấp hỗ trợ đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho những người ủng hộ quyền bệnh nhân trong quận và tiểu bang.
  • Phục vụ như một người liên lạc giữa những người ủng hộ quyền của bệnh nhân quận và Bộ Các Bệnh Viện Tiểu Bang.
  • Đáp ứng các khiếu nại về quyền của bệnh nhân do các giám đốc chăm sóc sức khoẻ tâm thần địa phương hoặc DSH đề nghị. - Phân tích và đưa ra các khuyến nghị về pháp luật về quyền của bệnh nhân.
  • Xây dựng mục tiêu dịch vụ đảm bảo chất lượng và kết quả đo lường để nâng cao chất lượng chương trình quyền lợi của bệnh nhân California

COPR cũng cung cấp các dịch vụ vận động trực tiếp tại chỗ cho năm bệnh viện nhà nước, Atascadero, Coalinga, Napa, Metropolitan và Patton.

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Vấn đề pháp lý
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích