Quyền Người Khuyết tật California - Sacramento

How to Receive Services (Intake)
If you have a legal question call 800-776-5746 or complete an online form.
Địa chỉ nhà

1831 K Street
Sacramento, CA 95811
Hoa Kỳ

(800) 776-5746
Các khu vực phục vụ
Quận Colusa
Hạt Solano
Quận Trinity
Quận Modoc
Humboldt County
Hạt Placer
Quận Tehama
Quận Amador
Quận Plumas
Quận Butte
Hạt Lake
Quận Sierra
Hạt El Dorado
Huyện San Joaquin
Quận Yuba
Quận Calaveras
Quận Del Norte
Quận Yolo
Quận Glenn
Quận Shasta
Hạt Nevada
Hạt Mendocino
Hạt Napa
Hạt Lassen
Hạt Sacramento
Hạt Sonoma
Hạt Siskiyou
Hạt Sutter
Mono County
Hạt Alpine
Hạt Stanislaus
Quận Inyo
Chúng ta là ai
Disability Rights California là một cơ quan phi lợi nhuận thúc đẩy quyền con người và hợp pháp của người khuyết tật. Quyền Người Khuyết tật California bắt đầu bảo vệ quyền của người khuyết tật ở California vào năm 1978. Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật dưới 8 chương trình liên bang - Đạo luật Hỗ trợ tàn tật và Phát triển Tán tỉnh (PADD); Luật Bảo vệ và Vận động cho Cá nhân có Chứng bệnh Tâm thần (PAIMI); Đạo Luật Bảo Vệ và Vận Động Các Quyền Cá Nhân (PAIR); Văn kiện Bảo vệ và Vận động vì Người thụ hưởng An Sinh Xã Hội (PABSS); Đạo luật Công nghệ Hỗ trợ (AT) năm 1998; Chấn thương Bão và Chấn thương Bối cảnh (PATBI); hành động Bảo vệ và Vận động Bầu cử (PAVA); và Chương trình Hỗ trợ Khách hàng (CAP).
Theo hợp đồng với Bệnh viện Tiểu Bang của California, Disability Rights California điều hành Văn phòng Quyền của Bệnh nhân California (COPR) - để bênh vực cho các quyền của những người có khuyết tật tâm thần hoặc suy nhược tinh thần.
Quyền Người Khuyết tật California vận hành Văn phòng Bảo vệ Quyền của Khách hàng (OCRA) theo hợp đồng với Sở Dịch vụ Phát triển của California. OCRA cung caáp caùc dòch vuï veà quyeàn cuûa khaùch haøng cho nhöõng ngöôøi bò khuyeát taät phaùt trieån laø ngöôøi khaùch haøng cuûa caùc trung taâm vuøng 21 cuûa California.
Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Ngôn ngữ nói
SFD
Arabic / العَرَبِيَّة
CZH
Fārsi / فارسی
Hmong / lus Hmoob
Iloko / ILO
Japanese / 日本語
Korean / 한국어
Serbo-Croatian / srpskohrvatski
Spanish / Español
Tagalog / Pilipino
NAN / 闽南语
Tzeltal
Vietnamese / Tiếng Việt
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích