Nhân Viên Điều Giải Luật Gia Đình Quận Kern - Bakersfield

Địa chỉ nhà

1215 Truxtun Avenue
1st Floor
Bakersfield, CA 93301
Hoa Kỳ

Các khu vực phục vụ
Quận Kern
Chúng ta là ai
Văn phòng Điều Giải Viên Luật Gia Đình hỗ trợ các bên không có liên quan trong trường hợp hỗ trợ trẻ em và vợ chồng. Mục tiêu của Điều Giải Viên Luật Gia Đình là cung cấp hướng cho đảng không có bên tham gia.
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Ngôn ngữ nói
English
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích