Nhân Viên Điều Giải Luật Gia Đình Hạt Kern - Shafter

Địa chỉ nhà

325 Central Valley Hwy
Shafter Superior Court
Shafter, CA 93263
Hoa Kỳ

Các khu vực phục vụ
Quận Kern
Chúng ta là ai

Văn phòng Điều Giải Viên Luật Gia Đình hỗ trợ các bên không có liên quan trong trường hợp hỗ trợ trẻ em và vợ chồng. Mục tiêu của Điều Giải Viên Luật Gia Đình là cung cấp hướng cho đảng không có bên tham gia.

Trang này có hữu ích không?
Hữu ích