Luật sư về Nghệ thuật California

How to Receive Services (Intake)
For legal help intakes use the Online Request for Referral Form or call TOLL-FREE 888-775-8995 to begin the regular referral intake process. Talk to one of our friendly trained staff who will help you through the intake process step-by-step. A referral administrative fee of $20 is charged for members of CLA. Non-members pay $35 (but you can join CLA at the time of the referral and save the extra $15 that non-members pay).

THE LAWYER REFERRAL SERVICE WILL SCREEN YOUR CALL. Every certified lawyer referral service has trained staff to help you determine whether you have a legal problem and, if so, what kind of lawyer you need — or if you need some other type of assistance.

THE LAWYER REFERRAL SERVICE MAY BE ABLE TO PROVIDE AN ATTORNEY AT A REDUCED RATE. Certification rules require lawyer referral services to make arrangements to serve people of limited means. Some lawyer referral services do this by operating low-fee or no-fee panels, while others cooperate with independent, local pro bono programs that are free. If you are financially eligible, the lawyer referral service may be able to refer you to one of its own attorneys who charges a reduced rate, or to another provider who can provide you with free assistance.

If your adjusted gross income on your IRS 1040 Income Tax Return 'is' near the federal poverty guidelines you 'may' qualify for one of our pro bono or modest means programs.

If you would like to apply for assistance under one of those programs, please start the lawyer referral process by completing the FINANCIAL SCREENING APPLICATION FORM.

THE LAWYER REFERRAL SERVICE MAY BE ABLE TO PROVIDE BILINGUAL LAWYERS. Many certified lawyer referral services have lawyers who speak Spanish and other languages to help you.
(888) 775-8995
Chúng ta là ai

Nếu bạn là một nghệ sĩ sáng tạo, tổ chức nghệ thuật, nhà phát minh - hoặc người có câu hỏi pháp lý về nghệ thuật sáng tạo - Luật sư California về Nghệ thuật có thể giúp bạn về vấn đề pháp lý.

Nếu lợi tức tổng cộng điều chỉnh của bạn trên tờ khai thuế thu nhập IRS 1040 của bạn là 'gần với các hướng dẫn về nghèo đói của liên bang, bạn' có thể 'đủ điều kiện cho một trong những chương trình pro bono hoặc các chương trình khiêm tốn của chúng tôi.

Nếu bạn muốn nộp đơn xin trợ cấp theo một trong những chương trình này, xin vui lòng bắt đầu quá trình giới thiệu luật sư bằng cách hoàn thành mẫu đơn xin xem xét tài chánh.

Bạn sẽ được giới thiệu đến một luật sư không cung cấp các dịch vụ miễn phí. Bạn và luật sư sẽ thương lượng giá cho khoản phí của họ.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ giới thiệu luật sư được chứng nhận
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích