Luật sư Cộng đồng

How to Receive Services (Intake)
Family law, immigration, expungement/record clearing, and eviction clinics.

Get the help you need. Call us at (310) 635-8181 or email using the online form.
Địa chỉ nhà

1216 E Compton Blvd
Compton, CA 90221
Hoa Kỳ

(310) 635 - 8181
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Quận Cam
Chúng ta là ai
Community Lawyers, Inc. cung cấp cho người có thu nhập thấp và trung bình các dịch vụ pháp lý hợp lý và phát triển các cơ hội sáng tạo cho các luật sư và sinh viên luật tại các cộng đồng không được bảo vệ.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích