Liên minh bãi bỏ chế độ nô lệ và buôn người

How to Receive Services (Intake)
TO LEARN MORE, PLEASE CONTACT OUR TOLL-FREE, 24-7 HOTLINE.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRA LÍNEA GRATUITA DISPONIBLE LAS 24 HORAS AL DIA, 7 DIAS A LA SEMANA.

888-KEY-2-FREE | 888-539-2373
Địa chỉ nhà

3580 Wilshire Blvd,
#900-37
Los Angeles, CA 90070
Hoa Kỳ

213-365-1906
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai
Liên hiệp để Xóa bỏ Nô lệ và Buôn bán người (CAST) được dành để chống lại nạn buôn người ở Hoa Kỳ. CAST tích cực tham gia vào việc vận động chính sách, đào tạo, giáo dục công cộng và cung cấp dịch vụ trực tiếp cho những người sống sót sau nạn buôn người.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Korean / 한국어
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích