Hội trợ giúp pháp lý Hạt Orange (LASOC) - Norwalk

How to Receive Services (Intake)
There are four ways to get help today. You can contact us, attend a free workshop, visit one of our Self-Help Centers, or find more information about our referral programs.

Call our Hotline at 800-834-5001 or 714-571-5200. Our Hotline offers free evaluation, advice, and counsel. Once you are connected with a Community Legal Aid SoCal representative, you will be provided with a plan to assess and address your needs.

No telephone or computer access? Come to our Santa Ana location located at 2101 North Tustin Avenue, Santa Ana, CA 92705 and use the free phone in the lobby. This will connect you directly to the Hotline. This phone is available on a first-come, first served basis.

We provide assistance at the Compton Court Self-Help Center located at 200 West Compton Boulevard, Compton, CA 90220, open Monday through Friday from 7:30 a.m. to 4:30 p.m.
Địa chỉ nhà

11834 Firestone Blvd
Norwalk, CA 90650
Hoa Kỳ

(800) 834-5001
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai

Nhiệm vụ của Hội Trợ Giúp Pháp Lý Quận Cam và Các Dịch Vụ Pháp Lý Cộng Đồng ở Quận Nam Los Angeles là cung cấp các dịch vụ pháp lý dân sự cho các cá nhân có thu nhập thấp và thúc đẩy việc tiếp cận bình đẳng với hệ thống tư pháp thông qua vận động chính sách, đại diện pháp lý sâu sắc, phát triển kinh tế và giáo dục cộng đồng.

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này được tài trợ bởi Tổng công ty Dịch vụ pháp lý
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Ngôn ngữ nói
Chinese / 中文
Fārsi / فارسی
Spanish / Español
Vietnamese / Tiếng Việt
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích