Hội trợ giúp pháp lý Hạt Orange (LASOC) - Compton

How to Receive Services (Intake)
Call the Hotline at 800-834-5001 or 714-571-5200, or visit the website (linked below). The hotline offers free evaluation, advice, and counsel. Once you are connected with a Community Legal Aid SoCal representative, you will be provided with a plan to assess and address your needs.
Địa chỉ nhà

725 W Rosecrans Ave
Compton, CA 90222
Hoa Kỳ

(800) 834-5001
Các khu vực phục vụ
Quận Los Angeles
Chúng ta là ai

Nhiệm vụ của Hội Trợ Giúp Pháp Lý Quận Cam và Các Dịch Vụ Pháp Lý Cộng Đồng ở Quận Nam Los Angeles là cung cấp các dịch vụ pháp lý dân sự cho các cá nhân có thu nhập thấp và thúc đẩy việc tiếp cận bình đẳng với hệ thống tư pháp thông qua vận động chính sách, đại diện pháp lý sâu sắc, phát triển kinh tế và giáo dục cộng đồng.

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này được tài trợ bởi Tổng công ty Dịch vụ pháp lý
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Vấn đề pháp lý
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích