Hỗ trợ Pháp lý Nông thôn ở California, Inc.

How to Receive Services (Intake)
Contact the office for information about how to make an appointment.

For non-urgent matters you may fill out the CONTACT US form using the link below in "Who We Are."
Địa chỉ nhà

1111 I Street
Suite 310
Modesto, CA 95354
Hoa Kỳ

209-577-3811
Các khu vực phục vụ
Hạt Stanislaus
Chúng ta là ai
CRLA cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho những người sống trong khu vực dịch vụ của chúng tôi. CRLA tập trung vào việc làm và luật lao động, luật giáo dục, luật về nhà ở, quyền công dân, luật sức khoẻ và bảo vệ lợi ích công cộng.
Khả năng tiếp cận
Tổ chức này được tài trợ bởi Tổng công ty Dịch vụ pháp lý
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích