El Rescate

Địa chỉ nhà

1501 W 8th Street
Suite 100
Los Angeles, CA 90017
Hoa Kỳ

(213) 387 - 3284
Các khu vực phục vụ
Hạt San Bernardino
Quận Los Angeles
Quận Riverside
Chúng ta là ai

El Rescate cung cấp dịch vụ pháp lý nhập cư.

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích