Dự án Tư vấn Công / Trợ giúp Nợ

How to Receive Services (Intake)
To get legal help or services you may apply online by filling out the online application. If you are not able to fill out the online application please call (213) 385-2977 ext. 704.
Địa chỉ nhà

610 S Ardmore Avenue
Los Angeles, CA 90005
Hoa Kỳ

(213) 385 - 2977 ext. 704
Chúng ta là ai
Dự án Trợ giúp Nợ Nợ Người Tham vấn Công tư vấn cho những cá nhân có thu nhập thấp với sự phá sản của Chương 7 và điều hành một phòng khám tự giúp việc về phá sản đang hoạt động như mô tả dưới đây.
Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích