Dự án Tư pháp Nhập cư

How to Receive Services (Intake)
Call to make an appointment.
*Visits are by appointment only.
Địa chỉ nhà

2727 Camino del Rio South
Suite 223
San Diego, CA 92108
Hoa Kỳ

(619)255-8810
Các khu vực phục vụ
Hạt San Diego
Chúng ta là ai

Nhiệm vụ của IJP là thúc đẩy quá trình xét xử và tiếp cận công lý ở tất cả các cấp của hệ thống tòa án phúc thẩm và nhập cư thông qua việc cung cấp các dịch vụ pháp lý pro bono chất lượng cao cho những người trong thủ tục nhập cư tại San Diego. IJP phục vụ cả những người bị giam giữ và không giam giữ, và tuyển dụng, đào tạo và cố vấn tình nguyện viên luật sư và sinh viên luật pháp đại diện cho khách hàng.

Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích