Dự án Nhập cư Quận Santa Cruz

How to Receive Services (Intake)
To get help or services please call 831-763-2147 or fill out the contact from located on their website.

Địa chỉ nhà

406 Main St
Suite 217
Watsonville, CA 95076
Hoa Kỳ

(831) 724-5667
Các khu vực phục vụ
Quận Santa Cruz
Chúng ta là ai
Dự án Di trú Quận Santa Cruz (SCCIP) cung cấp các dịch vụ pháp lý nhập cư và nhập cư, bao gồm đơn xin gia đình, xin nhập quốc tịch, thẻ cư trú và gia hạn giấy phép lao động, DACA, VAWA, TPS, giáo dục cộng đồng và các dịch vụ liên quan khác.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích