Dự án dịch vụ pháp lý cao cấp

How to Receive Services (Intake)
To inquire about legal assistance, please call (805) 543-5140
Địa chỉ nhà

3232 South Higuera
Suite 101D
San Luis Obispo, CA 93401
Hoa Kỳ

(805) 543 - 5140
Các khu vực phục vụ
Hạt San Luis Obispo
Chúng ta là ai
Dịch vụ pháp lý miễn phí cho người cao niên ở Quận San Luis Obispo từ 60 tuổi trở lên, nhấn mạnh đến vấn đề lạm dụng người cao tuổi (tài chính, thể chất và tình cảm), vấn đề chủ nhà - người mướn nhà, pháp luật về người tiêu dùng và quyền hạn của luật sư về tài chính và các hướng dẫn về chăm sóc sức khoẻ.
Khả năng tiếp cận
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích