Điều Lệ Luật Gia Đình Hạt Plumas

Địa chỉ nhà

89 Court Street
Plumas Superior Court
Quincy, CA 95971
Hoa Kỳ

(530) 283 - 4792
Các khu vực phục vụ
Quận Plumas
Chúng ta là ai
Điều Giải Viên Luật Gia Đình có sẵn để giúp cha mẹ và tất cả các bên khác có thắc mắc về các vấn đề luật gia đình, bao gồm hỗ trợ nuôi con, hỗ trợ người phối ngẫu, bảo hiểm sức khoẻ, quyền trông nom trẻ em, thăm viếng trẻ em, và các nguồn lực cộng đồng để giúp đỡ gia đình. Điều Giải Viên Luật Gia Đình có thể giúp bạn chuẩn bị các mẫu đơn của chính bạn và có thể cung cấp cho bạn các thông tin tổng quát. Điều Giải Viên Luật Gia Đình không thể đi cùng với quý vị ra tòa.
Điều Giải Viên Luật Gia Đình KHÔNG phải là luật sư của quý vị, nhưng là một người trung lập không đại diện cho bất cứ phụ huynh hay một bên nào. Không có mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng giữa bạn và Điều Giải Viên Luật Gia Đình.
Điều Giải Viên Luật Gia Đình có thể cung cấp thông tin và dịch vụ cho bên kia trong trường hợp của quý vị.
Sự liên lạc giữa bạn và Điều Giải Viên Luật Gia Đình không được bảo mật. Bạn nên tham vấn với luật sư riêng của mình nếu muốn tư vấn hoặc chiến lược cá nhân, để có cuộc trò chuyện bí mật hoặc được đại diện bởi luật sư tại tòa.
Điều Giải Viên Luật Gia Đình không chịu trách nhiệm về kết quả của vụ kiện của bạn.
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích