Điều Lệ Luật Gia Đình Hạt El Dorado

Địa chỉ nhà

495 Main Street
Placerville, CA 95667
Hoa Kỳ

(530) 621 - 6433
Các khu vực phục vụ
Hạt El Dorado
Chúng ta là ai
Điều Giải Viên Luật Gia Đình là một luật sư sẵn có để cung cấp trợ giúp về thủ tục cho những người đại diện cho bản thân họ trong Tòa Án Gia Đình. Điều Giải Viên Luật Gia Đình sẽ không đại diện cho quý vị tại phiên điều trần, nhưng có thể giúp quý vị chuẩn bị các mẫu đơn tòa của quý vị cho buổi điều trần đó hoặc lệnh sau khi nghe.
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích