Điều Lệ Luật Gia Đình Hạt Calaveras

How to Receive Services (Intake)
Phone and Appointment Hours: To make an appointment, speak to a staff person or to sign up for a clinic please call: Phone (209) 754-1443
Địa chỉ nhà

400 Government Center Drive
San Andreas, CA 95249
Hoa Kỳ

(209) 754 - 1443
Các khu vực phục vụ
Quận Calaveras
Chúng ta là ai
Văn phòng Điều Giải Viên Luật Gia Đình của Toà Thượng thẩm California tại Calaveras County đã được thành lập để:
Giúp đỡ những cá nhân không có khả năng thuê luật sư, đại diện cho chính họ trong các vấn đề liên quan đến hỗ trợ nuôi con, hỗ trợ người phối ngẫu trong trường hợp trợ cấp nuôi con cũng là vấn đề, bảo hiểm sức khoẻ và các chi phí y tế chưa được khám phát của trẻ em hoặc tiền bồi thường ban ngày;
Cung cấp thông tin, tài liệu giáo dục, các mẫu đơn tòa án và trợ giúp các thủ tục của tòa;
Chuẩn bị kế hoạch hỗ trợ dựa trên hướng dẫn luật định; và
Giới thiệu đến các cơ quan thích hợp khác
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích