Điều Giải Viên Luật Gia Đình Hạt San Bernardino

How to Receive Services (Intake)
This location provides services in person on a first-come, first served basis.
Địa chỉ nhà

655 W Second St
2nd Floor
San Bernardino, CA 92415
Hoa Kỳ

909-269-8826 or 800-722-1853
Các khu vực phục vụ
Hạt San Bernardino
Chúng ta là ai

Người hướng dẫn không hỗ trợ miễn phí cho các bên đang đại diện cho mình trong các trường hợp hỗ trợ nuôi con của chính phủ. Văn phòng của Người hướng dẫn có thể cung cấp thông tin về thủ tục hỗ trợ nuôi con và xem xét lại tài liệu. Văn phòng của Người hướng dẫn không điền các mẫu đơn cho bạn.

Văn Phòng Điều Giải Luật Gia Đình có sẵn để giúp cả hai bên có thắc mắc về vấn đề cấp dưỡng con cái và làm thế nào để tiến hành một hành động pháp lý liên quan đến các vấn đề này. Điều Giải Viên Luật Gia Đình không phải là luật sư của bạn và không có mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng được tạo ra do bất kỳ thông tin hay dịch vụ nào do Người Trợ Giúp Luật Gia Đình và / hoặc nhân viên cung cấp cho bên. Điều này có nghĩa là thông tin liên lạc không đặc quyền và các dịch vụ có thể được cung cấp cho cả hai bên trong vụ án.

Xin lưu ý: Người hướng dẫn không liên kết với Bộ Dịch vụ Hỗ trợ Nuôi con. Người hướng dẫn là một nhân viên của Toà án.

Bạn nên tham vấn với luật sư riêng của mình nếu muốn tư vấn hoặc chiến lược được cá nhân hóa, để có cuộc trò chuyện bí mật hoặc được đại diện bởi luật sư tại tòa.

Bạn có thể tìm thấy các bộ dụng cụ dạng mẫu trực tuyến tại http://www.sb-court.org/SelfHelp/OnlineFormKits.aspx

Thông tin được đánh giá
Vấn đề pháp lý
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích