Dịch vụ và Giáo dục T Ref nạn và Người tị nạn và Người tị nạn Tàn nhã của Unitarian, Inc.

How to Receive Services (Intake)
If you are in need of an appointment, please call – 760-477-7537 or use the "Contact Us" form on the website (Who We Are).
Địa chỉ nhà

1600 Buena Vista Dr
Vista, CA 92081
Hoa Kỳ

(760) 477 - 7537
Các khu vực phục vụ
Hạt San Diego
Quận Cam
Quận Riverside
Chúng ta là ai
UURISE cung cấp các dịch vụ tư vấn, đại diện và tái định cư hợp pháp đáng tin cậy cho những người di dân và người tị nạn nhập cư và những người tị nạn và cung cấp hỗ trợ giáo dục cho cộng đồng lớn hơn.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích