Dịch vụ, Quyền Di dân và Mạng Giáo dục

Địa chỉ nhà

1425 Koll Cir
Suite 109
San Jose, CA 95112
Hoa Kỳ

(408) 453 - 3003 ext. 107
Các khu vực phục vụ
Hạt Santa Clara
Chúng ta là ai
Dịch vụ, Quyền Di dân và Mạng lưới Giáo dục (SIREN) cung cấp dịch vụ nhập cư trực tiếp cho cộng đồng. SIREN tổ chức các cuộc hội thảo về quyền công dân, Hành động trì hoãn đến khi đến trẻ em / Hoãn lại cho các hội thảo về trách nhiệm của phụ huynh và các buổi thuyết trình của cộng đồng để giải thích quá trình nhập cư phức tạp. Chúng tôi có phòng khám chuyên chở miễn phí vào mỗi thứ Năm để giúp cộng đồng hiểu về quyền nhập cư của họ, (các) lựa chọn cứu trợ và quá trình nộp đơn.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Amharic / አማርኛ
Spanish / Español
Vietnamese / Tiếng Việt
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích