Dịch vụ pháp lý Pangea (Văn phòng Vịnh Nam)

Địa chỉ nhà

538A Valley Way
Building 3
Milpitas, CA 95035
Hoa Kỳ

(415) 254 - 0475
Các khu vực phục vụ
Hạt Santa Clara
Hạt Fresno
Hạt Solano
Quận Monterey
Quận Santa Cruz
Hạt San Mateo
Chúng ta là ai
Những người nhập cư trong thủ tục trục xuất có các đường đi đến địa vị hợp pháp và chúng tôi ở đây để biện hộ cho họ thông qua đại diện pháp lý, trao quyền cho cộng đồng và vận động chính sách.
Phí danh nghĩa được tính.
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Fārsi / فارسی
French / Français
GERMAN / Deutsch
Portuguese / Português
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích