Dịch vụ pháp lý Pangea (Văn phòng San Francisco)

Địa chỉ nhà

350 Sansome St
Suite 650
San Francisco, CA 94104
Hoa Kỳ

(415) 254 - 0475
Các khu vực phục vụ
Hạt Napa
Quận San Francisco
Hạt Santa Clara
Hạt Alameda
Hạt Fresno
Hạt Solano
Hạt Sonoma
Hạt Marin
Quận Santa Cruz
Quận Contra Costa
Hạt San Mateo
Chúng ta là ai
Những người nhập cư trong thủ tục trục xuất có các đường đi đến địa vị hợp pháp và chúng tôi ở đây để biện hộ cho họ thông qua đại diện pháp lý, trao quyền cho cộng đồng và vận động chính sách.
Phí danh nghĩa được tính.
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Dịch vụ luật Di trú
Ngôn ngữ nói
Fārsi / فارسی
French / Français
GERMAN / Deutsch
Portuguese / Português
Spanish / Español
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích