Dịch vụ Pháp lý của California - Sacramento

How to Receive Services (Intake)
If you are an individual or Tribe seeking services, please contact the California Indian Legal Services (CILS) office that serves the county where you live or the county that your Tribe is in. Call toll free: (800) 829-0284. The Sacramento office serves these counties: Alameda, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa, El Dorado, Fresno, Glenn, Kings, Lake, Lassen, Madera, Marin, Mariposa, Merced, Modoc, Monterey, Napa, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, San Benito, San Francisco, San Joaquin, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Shasta, Sierra, Solano, Sonoma, Stanislaus, Sutter, Tehama, Tulare, Yolo, Yuba.

All persons, tribes, tribal organizations and entities requesting free legal assistance must participate in an intake interview to determine eligibility.

Free Legal Services and Client Eligibility:

Individuals: CILS can provide free legal services if the person qualifies as “low income” (is at or below the federal poverty level) and has a legal issue or question of federal Indian law.

Tribes, Tribal Organizations, and Entities: CILS can provide free legal services if the tribe, tribal organization or entity qualifies as “low income.” The tribe, tribal organization or entity must demonstrate and certify that they do not have unrestricted funds to retain private legal counsel and that 51% of their members are at or below the poverty level. The tribe’s, tribal organization’s or entity’s legal issue must involve a question of federal Indian law.

Fee for Legal Services:

CILS may represent, on a fee-for-service basis, persons, tribes, tribal organizations and entities who are over income for free services. CILS’ fee structure is flexible and adjustable depending on the client’s available resources and unique circumstances.
Địa chỉ nhà

117 J Street
Suite 201
Sacramento, CA 95814
Hoa Kỳ

(916) 978-0960
Các khu vực phục vụ
Quận Colusa
Hạt Alameda
Hạt Solano
Huyện Mariposa
Hạt Placer
Hạt Marin
Quận Tehama
Quận Amador
Quận Plumas
Quận Butte
Hạt Lake
Quận Sierra
Hạt El Dorado
Quận Kings
Quận Contra Costa
Huyện Madera
Huyện San Joaquin
Hạt San Benito
Hạt Santa Clara
Quận Yuba
Quận Calaveras
Quận Yolo
Quận Glenn
Hạt Nevada
Hạt Mendocino
Hạt Napa
Hạt San Luis Obispo
Quận Merced
Hạt Sacramento
Hạt Sonoma
Hạt Sutter
Hạt Stanislaus
Quận San Francisco
Hạt Fresno
Quận Tulare
Quận Monterey
Quận Santa Cruz
Hạt San Mateo
Chúng ta là ai

CILS cung cấp trợ giúp pháp lý thấp và không tốn kém cho các cá nhân và bộ lạc có thu nhập thấp về nhiều vấn đề liên quan đến luật liên bang của Ấn Độ bao gồm phúc lợi trẻ em Ấn Độ, đất đai, quyền của sinh viên, bảo vệ nguồn tài nguyên văn hoá, nhà ở, các phúc lợi công cộng, mở hồ sơ sinh nở và nhiều hơn nữa. CILS cũng cung cấp các khoá đào tạo và tiếp cận rộng rãi cho các cộng đồng bộ tộc.

Khả năng tiếp cận
Tổ chức này được tài trợ bởi Tổng công ty Dịch vụ pháp lý
Tổ chức này có thể truy cập bằng xe lăn
Tổ chức này cung cấp quyền truy cập cho người khiếm thính
Đủ điều kiện
Nhóm cộng đồng
Vô gia cư
Medicaid Đủ điều kiện
Bị bệnh tâm thần
Khác
Trên 60
Người sống với HIV / AIDS
Người khuyết tật
Tù nhân
Liên quan đến người sống chung với HIV / AIDS
Người sống sót của Bạo lực Gia đình
Công dân Hoa Kỳ hoặc tài liệu di dân
Dưới 18
Thông tin được đánh giá
Loại hình tổ chức
Trợ giúp pháp lý
Trang này có hữu ích không?
Hữu ích